• Modalitatea de masurare

Energia electrica furnizata potrivit Contractului se masoara potrivit Codului de masurare a energiei electrice, aprobat de A.N.R.E.

 • Modalitate de facturare

In primele 15 zile calendaristice dupa finalizarea lunii de consum, Furnizorul va comunica Clientului, la adresa de corespondenta/adresa de comunicare a facturilor identitificata in partea introductiva a Contractului, factura fiscala aferenta obligatiilor de plata ale Clientului pentru luna de consum la care se refera, si care va cuprinde:

 • contravaloarea cantitatii de energiei electrica activa consumata/estimata in luna contractuala si a cotei estimate de Certificate verzi;
 • contravaloarea cantitatii de energie electrica reactiva corespunzatoare valorii facturate de Operatorul de distributie pentru neincadrarea in cosφ=0.9 – conform inregistrarilor punctelor de masura (contorilor);
 • contravaloarea pierderilor de energie activa si reactiva (datorate necoincidentei intre punctul de delimitare si punctul de masurare-conform aviz tehnic de racordare) facturate de Operatorul de distributie in baza de calcul mentionata in reglementarile legale in vigoare si/sau contractului incheiat cu acesta;
 • alte elemente obligatorii stabilite prin reglementarile legale.

Furnizorul va emite o factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, in anul calendaristic urmator, dupa data la care A.N.R.E. va comunica valoarea cotei obligatorii de Certificate verzi, iar regularizarea se efectueaza corespunzator cu consumul de energie electrica efectiv realizat de Client.

 • Continutul facturii:
 1. a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o adresă de e-mail;
 2. b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;
 3. c) codul de identificare a locului de consum;
 4. d) codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 5. e) numărul şi data emiterii facturii;
 6. f) perioada de facturare;
 7. g) cantitatea de energie electrică facturată;
 8. h) data scadentă a plăţii;
 9. i) unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 10. j) preţul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;
 11. k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea energiei electrice, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
 12. l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
 13. m) penalităţi de întârziere specificate în contract pentru întârzierea la plată a facturii;
 14. n) intervalul de timp şi modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autocitit;
 15. o) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către OR este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către OR/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum/istoric de consum;
 16. p) certificate verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
 17. q) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;
 18. r) modalităţile de plată a facturii;
 19. s) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare regională/locală ale furnizorului;
 20. t) numărul de telefon pus la dispoziţie de către OR la care este racordat locul de consum la care clientul final poate sesiza direct OR întreruperile în alimentarea cu energie electrică;
 21. u) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR;
 22. v) informaţii privind posibilitatea schimbării furnizorului;
 23. w) informaţii privind drepturile clienţilor finali în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile;
 24. x) obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul.
 • Mijloace de plata

Prin transfer bancar, cu datele de identificare din factura (denumire Client final, numar si data factura)