În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:

 1. a) în cazul unui loc de consum nou, clientul final obţine avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică şi procedează conform prevederilor lit. b) şi c);
 2. b) în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de licitaţie/achiziţie publică;
 3. c) după ce clientul final acceptă condiţiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la punctul 5.2., părţile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.
 1. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:
 1. a) acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
 3. c) declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:

(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);

(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

 1. Durata contractului

Contractul de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială este valabil pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată convenită de părţi.

 1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:
 1. La expirarea Duratei Contractului, daca nu se prevede intr-un mod diferit;
 2. Prin acordul scris al Partilor, conform prevederilor Contractului sau prin inscris separat;
 3. Prin denuntare unilaterala de catre Client, in baza unui preaviz scris comunicat Furnizorului cu cel putin 21 (douazecisiuna) de zile calendaristice inaintea datei incetarii efective; initierea procedurii schimbarii Furnizorului, in conditiile legii, are valoarea denuntarii unilaterale a Contractului de catre Client;
 4. Prin denuntare unilaterala de catre Furnizor, in baza unui preaviz scris comunicat Clientului cu cel putin 21 (douazecisiuna) de zile calendaristice inaintea datei incetarii efective, in cazul in care Clientul are calitatea de client noncasnic (in sensul definitiei prevazute la art. 3, pct.14 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare);
 5. Prin reziliere, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de o Parte, in conditiile Contractului;
 6. In alte cazuri expres prevazute de lege si/sau prevederile prezentului Contract.
 • Rezilierea Contractului din culpa Clientului se poate realiza in urmatoarele cazuri:
  • neplata, in tot sau in parte, a oricarei sume datorate acestuia in baza Contractului si/sau a oricaror sume datorate in temeiul altor contracte incheiate cu Furnizorul, precum si in cazul intarzierii, in mod repetat, la plata oricaror sume datorate Furnizorului la scadenta conform Contractului; pentru scopul prezentei clauze, prin intarziere
  • repetata se intelege intarzierea la plata de cel putin doua ori intr-un interval de timp de 3 (trei) luni;
  • in caz de consum fraudulos de energie electrica, constatat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
 1. prin incetarea dreptului de folosinta al Clientului pentru locului/locurilor de consum care fac obiectul Contractului, in termen de 5 (cinci) zile Calendaristice de la pierderea acestei calitati/dreptului de folosinta;
  • oricare din informatiile, declaratiile sau asigurarile furnizate de Client, atat anterior incheierii Contractului cat si la data sau ulterior incheierii Contractului, a fost sau devine incompleta si/sau neadevarata, in tot sau in parte, in orice moment, oricand pe Durata Contractului;
  • in cazul incalcarii de catre Clientul a oricaror alte obligatii asumate potrivit Contractului;
  • in cazul incalcarea oricarei reglementari legale;
  • alte situatii expres prevazute de actele normative in vigoare.

In cazul survenirii oricareia dintre cazurile de reziliere prevazute la aceasta clauza, Contractul se desfiinteaza de drept, fara punere in intarziere, si fara indeplinirea unor formalitati prealabile sau interventia instantelor de judecata, in baza declaratiei de reziliere scrisa a Furnizorului, comunicata Clientului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice in prealabil datei incetarii Contractului.

 • Rezilierea Contractului din culpa Furnizorului se poate realiza in urmatoarele situatii:
  • anularea de catre Autoritatea competenta a licentei de furnizare;
  • neindeplinirea, in mod repetat, a obligatiei de furnizare a energiei electrice, din culpa Furnizorului;
  • alte situatii expres prevazute de actele normative in vigoare.

Rezilierea Contractului din culpa Furnizorului se realizeaza cu notificarea prealabila scrisa a Furnizorului, prin care Clientul va pune in vedere Furnizorului sa remedieze obligatia incalcata intr-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data notificarii. Daca incalcarea Contractului nu va fi remediata de catre Furnizor in termenul de remediere, Clientul are dreptul de a rezilia Contractul.